× ВАЖНО! Ве молиме пријавата да ја пополните на кирилица освен делот за е-маил адреса.

Пријава за (КПУ)

Име и презиме

КПУ

Број на уверение од ИСОС

Статус на носителот на уверението од ИСОС

Е-маил адреса

Телефон за контакт

Вработен во:

Адреса и седиште на фирмата:

Фактурата за присуство ќе ја плати:

Ќе присуствувам на КПУ во: