ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ДАНОЧНОТО НАМАЛУВАЊЕ ЗА 2021 ГОДИНА, МЕСЕЧНО СЕ УТВРДУВА ВО ИЗНОС ОД 8.438,00 ДЕНАРИ