ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ДДВ 04 МОЖЕ ДА СЕ ПОДНЕСЕ ЗАКЛУЧНО СО 28 ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА