ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОМЕТ НА ДОБРА И УСЛУГИ НА КОИ СЕ ПРИМЕНУВА ПРЕНЕСЕНА ДАНОЧНА ОБВРСКА СО ИЗГРАДБА НА „ТОПЛОВОДИ И ТОПЛОВОДНИ СИСТЕМИ ВО ДИСТРИБУТИВНА МРЕЖА“

Во Службен весник на РСМ, бр. 278/21  објавена е Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен промет од страна на друг даночен обврзник (Сл. весник на РМ, бр. 45/14 и 160/16). 

Со дополнувањето на Одлуката, пренесувањето на даночната обврска (Reverse Charge) ќе се применува и на изградбата на:

  • Толоводи и тополводни системи со дистрибутивна мрежа.

Одлуката се применува од 14 декември 2021 година.