ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Во „Службен весник на РСМ“ бр. 151/2021 објавен е Законот за изменување на Законот за данокот на добивка.

Законот влезе во сила од 14.07.2021 година.

Коментарот на измените е во заштитениот дел (за претплатници) во ТЕКСТОВИ.