ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ – КПУ 1/2020

ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 1/2020 – 8/16 ЧАСА ГЛАВНА ТЕМА: ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА/ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА И ДАНОЧНИТЕ БИЛАНСИ ЗА 2019 ГОДИНА