ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ОБЈАВЕНА НОВА ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Во “Службен весник на РСМ”, бр. 293/21 објавена е Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност, со која се определуваат добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка (од 5%) на данокот на додадена вредност.

Одлуката се применува од 1 јануари 2022 година.