ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ОД 01 ЈАНУАРИ 2022 ГОДИНА, НЕДЕЛА- ДЕН НА НЕДЕЛЕН ОДМОР

Во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.288/21 објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.52/05…151/21), кој стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2022 година

Според измените:

 • ден на неделен одмор е недела;
 • на работниците кои ќе работат во недела им следува додаток н аплата за работа во недела кој изнесува најмалку 50% за секој час поминат на работа, доколку со закон и колективен договор не е утврден повисок износ на додатокот и
 • право да користат неделен ден во наредните седум дена.

Исклучок од неработењето во недела:

За работниците кај работодавачите во дејностите кај кои работниот процес е од таква природа што не може да се прекине поради техничко – технолошкиот процес и потребата од континуитет во работата, ден на неделен одмор може да биде друг ден во неделата и тоа во дејностите:

 • Одгледување на животни;
 • Мешовито фармерство;
 • Вадење на јаглен и лигнит;
 • Вадење на руди на метал;
 • Печатење и издавање на весници;
 • Производство на леб, сатки во свежа состојба и бисквити;
 • Производство на пиво, само во процесите поврзани со варење, квасна припрема и следење, ферментација, филтрација и енергетска поддршка на овие процеси;
 • Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати;
 • Производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични маси;
 • Производство на индустриски гас;
 • Производство на метали;
 • Аптеки;
 • Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација;
 • Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности на санација на околината;
 • Копнен, цевоводен, воден и воздухопловен транспорт;
 • Складирање и помошни дејности во превозот;
 • Објекти за сместување;
 • Дејности за подготовка на оброци и служење на храна;
 • Филмска дејност, дејности за видео и телевизиска програма;
 • Емитување на програма;
 • Телекомуникации;
 • Информативни услужни дејности (хостирање, обработка на податоци, интернет портали и сл.);
 • Прикажување на филмови;
 • Фотографски дејности;
 • Ветеринарни дејности;
 • Изнајмување и давање под закуп (лизинг) на моторни возила;
 • Дејности на приватна заштита и услуги на заштита со помош на сигурносни системи;
 • Дејности на повикувачки центри;
 • Општи дејности на јавната управа, само за итни и недоложни работи поврзани со одржување на седници, инспекциски надзори, чување на шуми, а кои работи се од витално значење за државниот и јавниот интерес;
 • Работи на одбраната;
 • Судски и правосудни дејности;
 • Работи на јавниот ред и безбедноста;
 • Дејности на пожарникарската служба;
 • Дејности за здравствена заштита;
 • Дејности на социјалната заштита со сместување;
 • Креативни, уметнички и забавни дејности;
 • Дејности на музеите;
 • Дејности на зоолошки градини и природни резервати;
 • Спортски, забавни и рекреативни дејности;
 • Погребни и слични дејности;
 • Царинска служба на гранични премини;
 • Дејности кои имаат карактер на помошни или придружни дејности со цел непречено функционирање на наведените дејности, врз основа на склучен договор со работодавачот и
 • Работни места од други дејности кои не се опфатени измените, а кои имаат карактер на помошни и придружни работи за непречено извршување на основната дејност на работодавачот.

Работниците кај работодавачите од трговија на мало и трговија на големо, денот на неделен одмор го користат во согласност со Законот за трговија.

Во случај на природна и друга несреќа или хаварија и спречување на последиците од нив или кога таква несреќа непосредно се очекува, на барање на работодавачот, работникот е должен да работи во недела заради заштита на животот и здравјето на луѓето и спречување на непоправлива материјална штета.

Санкции за работодавачите кои ќе го прекршат законот

 • ќе им се забрани работа од 15 дена и
 • ќе им се издаде прекршочен платен налог

Доколку работодавачот го повтори прекршокот, забраната за работа ќе биде 30 дена.

Во периодот на забрана за работа, работодавачот е должен:

 • на работниците да им исплатува надомест на плата во висина од исплатената плата на работнникот во претходниот месец и придонеси од плата и
 • да не го намали бројот на работници.