ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА СОГЛАСНОСТ (ПРЕОСТАНАТА СЕГАШНА ВРЕДНОСТ) – ОБРАЗЕЦ ДД БС