ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ЦЕНИ НА МАЛО 2022

КОЕФИЦИЕНТИ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА 2022 ГОДИНА

МЕСЕЦМЕСЕЧЕН КОЕФИЦИЕНТКУМУЛАТИВЕН КОЕФИЦИЕНТСООПШТЕНИ НА ДЗС
Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември