ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ЦЕНИ НА МАЛО 2022

КОЕФИЦИЕНТИ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА 2022 ГОДИНА

МЕСЕЦМЕСЕЧЕН КОЕФИЦИЕНТКУМУЛАТИВЕН КОЕФИЦИЕНТСООПШТЕНИЕ НА ДЗС
Јануари0,0120,0124.1.22.14
Февруари0,0120,0234.1.22.21
Март0,0150,0394.1.22.31
Април0,0200,0594.1.22.41
Мај0,0150,0754.1.22.52
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември