Последни вести

 • ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РАБОТОДАВАЧИТЕ ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД КОРОНАВИРУСОТ COVID-19, ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ЗА МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ И МАЈ 2020 ГОДИНА

  Прочитај повеќе...

  ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ - УРЕДБА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ (СЛ. ВЕСНИК 111 И 113)

  ЗБИР НА УРЕДБИ СО ЗАКОНСКА СИЛА ВО СПИСАНИЕТО "Е-ПРОПИСИ" БР.2

  Прочитај повеќе...
  Погледни го списанието...

  КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА И КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

  Прочитај повеќе...

  Консолидиранa годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за 2019 година

  ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ДО ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР И ОБРАСЦИТЕ "ДБ","ДБ-ВП","ДБ-НП/ВП", "ДЛД-ДБ" И "Б" ОБРАЗЕЦ ДО УЈП

  Прочитај повеќе...

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА НАЧИНОТ НА КОМУНИКАЦИЈА ВО НАРЕДНАТА СЕДМИЦА

  Прочитај повеќе...

  УПЛАТНИ СМЕТКИ И ПРИХОДНИ ШИФРИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ДАНОК НА ВКУПЕН ПРИХОД И ДАНОК НА ДОБИВКА

  Прочитај повеќе...

  ИНФОРМАЦИИ ОД УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ ВО ВРСКА СО ОБРАСЦИТЕ "ДЛД-ДБ" И "Б" ЗА 2019 ГОДИНА

  Прочитај повеќе...

  Линк до соопштението


  ИНФОРМАТИВЕН ЕЛЕКТРОНСКИ ФЛАЕР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ГОДИШНИТЕ ДАНОЧНИ БИЛАНСИ ЗА 2019 ГОДИНА

  Прочитај повеќе...

  Линк до флаерот


  ПРЕСМЕТКА НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА И ДАНОКОТ НА ВКУПЕН ПРИХОД ЗА 2019 ГОДИНА

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...

  ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 ГОДИНА КАЈ ВРШИТЕЛИТЕ НА САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...

  НОВИНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...

  ПРОЦЕНТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИ НА МАЛО ЗА ЈАНУАРИ 2020 ГОДИНА

  Прочитај повеќе...

  НОВИНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ И НАДОМЕСТ НА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА НА КОИ РАБОТНИОТ ОДНОС ИМ ПРЕСТАНАЛ ПОРАДИ ПРИВАТИЗАЦЈА..

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...

  КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 1/2020

  ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 1/2020 – 8/16 ЧАСА ГЛАВНА ТЕМА: ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА/ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 ГОДИНА И ДАНОЧНИТЕ БИЛАНСИ ЗА 2019 ГОДИНА

  Прочитај повеќе...

  ОБЈАВЕНИ СЕ ПОЗНАЧАЈНИ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ ВРЗ ОСНОВА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА, ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И ЗАКОНОТ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...

  ЗАБРАНАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИНА НА СТОКИ И УСЛУГИ ЌЕ СЕ ОДНЕСУВА НА ГОТОВИНСКИ ПЛАЌАЊА ВО ИЗНОС ОД 3000 ЕВРА И ПОВЕЌЕ ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ, НАМЕСТО ДОСЕГАШНИОТ ИЗНОС ОД 500 ЕВРА И ПОВЕЌЕ

  Прочитај повеќе...

  ОБЈАВЕНИ СЕ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА, ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...

  КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 5/2019

  ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 5/2019 – 8 ЧАСА

  Прочитај повеќе...

  КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 4/2019

  ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО/ДВОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 4/2019 – 8/16 ЧАСА

  Прочитај повеќе...

  КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 3/2019

  ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 3/2019 – 8 ЧАСА

  Прочитај повеќе...

  ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ОКТОМВРИ 2019 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...

  ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА СЕПТЕМВРИ 2019 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...

  ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АВГУСТ 2019 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...

  ДАНОЧЕН ТРЕТМАН НА ДОНАЦИИТЕ И СПОНЗОРСТВАТА ВО ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ И СТРАНСКИТЕ ДОНАЦИИ

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • ПРАКТИКАНТСТВО-ПРАВЕН И ДАНОЧЕН ТРЕТМАН

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈУЛИ 2019 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈУНИ 2019 ГОДИНА Е НЕГАТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МАЈ 2019 ГОДИНА Е НЕГАТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРИМЕР НА АКТ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ПРОЦЕНКА НА РИЗИКОТ ОД ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АПРИЛ 2019 ГОДИНА Е НЕГАТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 2/2019

  ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 2/2019 – 8 ЧАСА

  Прочитај повеќе...
 • РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОБИВКАТА И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • НАШ СТАВ ВО ВРСКА СО ИЗВЕСТУВАЊЕТО И БАРАЊЕТО ОД СТРАНА НА ИСОС ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА ЦЕЛИ НА ЗАКОНОТ СО СПРЕЧУВАЊЕТО ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕТО ТЕРОРИЗАМ

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МАРТ 2019 ГОДИНА Е НЕГАТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • БАРАЊЕ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ДАНОЧНА ЗАГУБА (ДД-01)

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ФЕВРУАРИ 2019 ГОДИНА Е НЕГАТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА И ДАНОКОТ НА ВКУПЕН ПРИХОД ЗА 2018 ГОДИНА

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈАНУАРИ 2019 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ВРСКА СО СЕРТИФИКАТОТ "ДОВЕРЛИВО"

  Прочитај повеќе...
 • КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ - КПУ 1/2019

  ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 1/2019 – 8/16 ЧАСА ГЛАВНА ТЕМА: ИЗГОТВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА/ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА И ДАНОЧНИТЕ БИЛАНСИ ЗА 2018 ГОДИНА

  Прочитај повеќе...
 • ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА НЕВРАБОТЕНИТЕ ЛИЦА НА КОИ РАБОТНИОТ ОДНОС ИМ ПРЕСТАНАЛ ПО ОСНОВ НА СТЕЧАЈ, ЛИКВИДАЦИЈА И ТЕХНОЛОШКИ ВИШОК

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРЕЗЕНТАЦИИ ОД КПУ 2/2018 ЗА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • ПРИМЕР НА ПРОГРАМА ЗА ЕФИКАСНО НАМАЛУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ИДЕНТИФИКУВАНИОТ РИЗИК ОД ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ/3) ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

  ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 3/2018 – 8 ЧАСА

  Прочитај повеќе...
 • УСЛУГИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ ОД АСПЕКТ НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ОКТОМВРИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ/2) НОЕМВРИ/ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

  ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 2/2018 – 8 ЧАСА

  Прочитај повеќе...
 • СЕ ПРОДОЛЖУВА ПРИМЕНАТА НА ПОВЛАСТЕНАТА ДАНОЧНА СТАПКА ПРИ ПРВИОТ ПРОМЕТ НА СТАНБЕНИ ЗГРАДИ И СТАНОВИ

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • ТЕЧАТ РОКОВИТЕ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА МЕРКИТЕ, ДЕЈСТВИЈАТА И ПОСТАПКИТЕ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • ДИВИДЕНДИ - ПРАВЕН, СМЕТКОВОДСТВЕН И ДАНОЧЕН ТРЕТМАН

  Прочитај повеќе...
  Погледни текст...
 • КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) ОКТОМВРИ/НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА

  ЈAВНА ОБЈАВА ЗА ЕДНОДНЕВНО КОНТИНУИРАНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ (КПУ) БР. 1/2018 – 8 ЧАСА

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈУЛИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈУНИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МАЈ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АПРИЛ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА МАРТ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ЈАНУАРИ 2018 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...
 • ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН

  Прочитај повеќе...