ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ДОНЕСЕН Е НОВ ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Собранието на РС Македонија на седницата одржана на 27.07.2022 година, го донесе Новиот Закон за вршење сметководствени работи.

Со Законот се уредуваат условите на вршење на сметководствени работи, субјектите кои вршат сметководствени работи, условите за стекнување со статус на сметководител и овластен сметководител, организацијата и работењето на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Северна Македонија, основањето и надлежностите на Советот за унапредување и надзор над сметководствената професија на Република Северна Македонија, како и други прашања кои се однесуваат на вршењето на сметководствени работи.