ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

КОМЕНТАР НА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНУВАЊАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД