КОНТАКТ
Контактирајте го нашиот стручен тим или закажете термин

Ве молиме користете ги информациите подолу како би дошеле до посакуваната информација.

ул. Бриселска бр. 9/1-8, 1000 Скопје
02/ 3124-311; 02/ 3124-310
info@konsaltingpekovic.mk

Телефони за контакт:

Славица Пековиќ, дипл.ек, овластен ревизор – 070/225-706
Ангелина Миновска, дипл.ек, – 070/340-547
Елизабета Христова-Делова, дипл.правник –  070/340-546
Маја Стојановска, компјутерски техничар – 070/371-530