Нашиот тим

Стручен Тим

Во тимот на „Консалтинг ПЕКОВИЌ“ активно учествуваат повеќе надворешни соработници од Минесртството за финансии, Управата за јавни приходи, Царинска управа, Фондот за ПИОМ и други инсистуции.