ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ОДЛУКА ЗА ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ТРГОВИЈАТА НА ОДДЕЛНИ СТОКИ

Во „Сл. весник на РСМ“, бр. 135/22  објавена е Одлука за посебни услови за трговијата на одделни стоки, со која се се определува највисоката трговска маржа како посебен услов во трговијата на одделни производи: – во натамошниот текст: Одлуката.
Одлуката се применува од 14 јуни 2022 година до 30 септември 2022 година.
Со Одлуката се определува највисоката трговска маржа како посебен услов во трговијата со следните производи:

 1. Леб бел (сечен на парчиња или цел);
 2. Шеќер бел;
 3. Сончогледово масло за јадење (без ладно цедено масло);
 4. Брашно од пченица – тип 400 и тип 500;
 5. Макарони и шпагети од тврда пченица;
 6. Македонски ориз бел;
 7. Трајно кравјо млеко со масленост од 2,8%, 3,2% и 3,5% и
 8. Јајца од кокошка.

Највисоката трговска маржа за сите трговски друштва и трговци поединци кои учествуваат во трговскиот ланец во трговијата на големо и трговијата на мало се утврдува најмногу во вкупен износ до 5%, за следниве стоки:

 1. Леб бел (сечен на парчиња или цел),
 2. Шеќер бел и
 3. Сончогледово масло за јадење (без ладно цедено масло)

Највисоката трговска маржа за сите трговски друштва и трговци поединци кои учествуваат во трговскиот ланец во трговијата на големо и трговијата на мало се утврдува најмногу во вкупен износ до 10%, за следниве стоки:

 1. Брашно од пченица – тип 400 и тип 500;
 2. Макарони и шпагети од тврда пченица;
 3. Македонски ориз бел;
 4. Трајно кравјо млеко со масленост од 2,8%, 3,2% и 3,5% и
 5. Јајца од кокошка.

Производителите кои ги произведуваат наведените стоки се опфатени во трговскиот ланец на трговијата на големо.
За наведените стоките од Одлука не се пресметуваат оперативни трошоци и не се одобрува рабат и надоместоци кои трговецот на мало ги наплаќа од трговецот на големо и тоа за рекламирање и за изложу вање на стоките на рафтови односно полици (примарни и секундарни позиции).

Напомена: Заради усогласување се склучуваат анекси кон склучените годишни договори за продажба вотрговскиот ланец помеѓу добавувачите (трговците на големо) и купувачите (трговците на мало) или се склучуваат нови договори.