ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АКОНТАЦИЈАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 2021 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН И ИЗНЕСУВА 1,9%

Процентот на пораст на цените на мало за аконтацијата на данокот на добивка за месец мај 2021 година (се плаќа до 15 јуни 2021 година) е позитивен и изнесува 1,9% (коефициент 1,019%), што значи дека аконтацијата се утврдува во висина од 1/12 од износот на АОП 56 во даночниот биланс (ДБ) за 2020 година, зголемен со процентот на порастот на цените на мало 1,9% ((1/12h 1,9% : 100) + 1/12)) или со коефициентот за директно множење 1,019 (1/12h 1,019), освен за даночните обврзници кои имаат донации во спортот за кои утврдената аконтација на претходниот начин може да се намали за износот на донацијата, но не повеќе од 50% од утврдената аконтација.