ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

РЕФЕРЕНТНА СТАПКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА КАЗНЕНА КАМАТА

Врз основа на член 266-a став 6 од Законот за облигационите односи („Службен весник на Република Македонија” бр.18/01, 4/02, 5/03, 84/08, 81/09, 161/09 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.215/21) и точка 3 од Одлуката за референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата („Службен весник на Република Македонија” бр. 42/11 и 49/12), Народната банка на Република Северна Македонија донесе Објава Бр. 02-21955/ за висината на референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата.

Висината на референтната стапка за пресметување на стапката на казнена камата за периодот од 1 јули 2022 година до 31 декември 2022 година, изнесува 2,00%.