ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ 2022

ФИЦИЕНТИ ЗА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ
НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 2022 ГОДИНА

МЕСЕЦМЕСЕЧЕН КОЕФИЦИЕНТКУМУЛАТИВЕН КОЕФИЦИЕНТСООПШТЕНИЕ НА ДЗС
Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември