ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

КУМУЛАТИВЕН ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ПРЕСМЕТКА НА
АКОНТАЦИЈАТА НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА (МДБ) ЗА 2022 ГОДИНА

МЕСЕЦПРОЦЕНТКОЕФИЦИЕНТ„СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РСМ“
Јануари4,6%1,04634/22
Февруари4,7%1,04749/22
Март5,4%1,05488/22
Април6,3%1,063113/22
Мај7,2%1,072132/22
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември