ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

КУМУЛАТИВЕН ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ПРЕСМЕТКА НА
АКОНТАЦИЈАТА НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА (МДБ) ЗА 2022 ГОДИНА

МЕСЕЦПРОЦЕНТКОЕФИЦИЕНТ„СЛУЖБЕН ВЕСНИК
НА РСМ“
Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември