ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА 2022 ГОДИНА

Р.БР.НАДОМЕСТОЦИ ЗА МЕСЕЦ МАЈ ИЗНОС
1Дневница за службени патувања во земјата (приватни субјекти)2.424
2Дневница за службени патувања во земјата (буџетски корисници)700
3Отпремнина при одење во пензија (приватни субјекти)60.598
4Отпремнина при одење во пензија (буџетски корисници)62.160
5Случај на смрт на вработениот (приватни субјекти)90.897
6Случај на смрт на вработениот (буџетски корисници)62.160
7Случај на смрт на член на семејство (приватни субјекти)60.598
8Случај на смрт на член на семејство (буџетски корисници)30.080
9Одвоен живот од семејството (приватни субјекти)18.179
10Одвоен живот од семејството (буџетски корисници)9.090
11Јубилејна награда30.299
12Регрес за годишен одмор12.120
13Регрес за годишен одмор –
Даночно признат расход за цели на данокот на добивка
37.144
14Трошоци за организирана исхрана за време на работа (по вработен)5.744
15Трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање6.433
Р.БР.НАДОМЕСТОЦИ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ ИЗНОС
1Дневница за службени патувања во земјата (приватни субјекти)2.392
2Дневница за службени патувања во земјата (буџетски корисници)700
3Отпремнина при одење во пензија (приватни субјекти)59.840
4Отпремнина при одење во пензија (буџетски корисници)59.678
5Случај на смрт на вработениот (приватни субјекти)89.760
6Случај на смрт на вработениот (буџетски корисници)59.678
7Случај на смрт на член на семејство (приватни субјекти)59.840
8Случај на смрт на член на семејство (буџетски корисници)29.839
9Одвоен живот од семејството (приватни субјекти)17.952
10Одвоен живот од семејството (буџетски корисници)8.976
11Јубилејна награда29.920
12Регрес за годишен одмор11.968
13Регрес за годишен одмор –
Даночно признат расход за цели на данокот на добивка
35.625
14Трошоци за организирана исхрана за време на работа (по вработен)5.744
15Трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање6.433
Р.БР.НАДОМЕСТОЦИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ ИЗНОС
1Дневница за службени патувања во земјата (приватни субјекти)2.375
2Дневница за службени патувања во земјата (буџетски корисници)700
3Отпремнина при одење во пензија (приватни субјекти)59.380
4Отпремнина при одење во пензија (буџетски корисници)59.960
5Случај на смрт на вработениот (приватни субјекти)89.070
6Случај на смрт на вработениот (буџетски корисници)59.960
7Случај на смрт на член на семејство (приватни субјекти)59.380
8Случај на смрт на член на семејство (буџетски корисници)29.980
9Одвоен живот од семејството (приватни субјекти)17.814
10Одвоен живот од семејството (буџетски корисници)8.907
11Јубилејна награда29.690
12Регрес за годишен одмор11.876
13Регрес за годишен одмор –
Даночно признат расход за цели на данокот на добивка
35.810
14Трошоци за организирана исхрана за време на работа (по вработен)5.744
15Трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање6.433
Р.БР.НАДОМЕСТОЦИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ ИЗНОС
1Дневница за службени патувања во земјата (приватни субјекти)2.352
2Дневница за службени патувања во земјата (буџетски корисници)700
3Отпремнина при одење во пензија (приватни субјекти)58.812
4Отпремнина при одење во пензија (буџетски корисници)59.886
5Случај на смрт на вработениот (приватни субјекти)88.218
6Случај на смрт на вработениот (буџетски корисници)59.886
7Случај на смрт на член на семејство (приватни субјекти)58.812
8Случај на смрт на член на семејство (буџетски корисници)29.943
9Одвоен живот од семејството (приватни субјекти)17.644
10Одвоен живот од семејството (буџетски корисници)8.822
11Јубилејна награда29.406
12Регрес за годишен одмор11.762
13Регрес за годишен одмор –
Даночно признат расход за цели на данокот на добивка
35.769
14Трошоци за организирана исхрана за време на работа (по вработен)5.744
15Трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање6.433
Р.БР.НАДОМЕСТОЦИ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ ИЗНОС
1Дневница за службени патувања во земјата (приватни субјекти)2.324
2Дневница за службени патувања во земјата (буџетски корисници)700
3Отпремнина при одење во пензија (приватни субјекти)58.096
4Отпремнина при одење во пензија (буџетски корисници)58.260
5Случај на смрт на вработениот (приватни субјекти)87.144
6Случај на смрт на вработениот (буџетски корисници)58.260
7Случај на смрт на член на семејство (приватни субјекти)58.096
8Случај на смрт на член на семејство (буџетски корисници)29.130
9Одвоен живот од семејството (приватни субјекти)17.429
10Одвоен живот од семејството (буџетски корисници)8.714
11Јубилејна награда29.408
12Регрес за годишен одмор11.619
13Регрес за годишен одмор –
Даночно признат расход за цели на данокот на добивка
34.807
14Трошоци за организирана исхрана за време на работа (по вработен)5.436
15Трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање6.085