ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

НАДОМЕСТОЦИ НА ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА 2022 ГОДИНА

Р.БР.НАДОМЕСТОЦИ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ ИЗНОС
1Дневница за службени патувања во земјата (приватни субјекти)2.536
2Дневница за службени патувања во земјата (буџетски корисници)700
3Отпремнина при одење во пензија (приватни субјекти)63.390
4Отпремнина при одење во пензија (буџетски корисници)63.624
5Случај на смрт на вработениот (приватни субјекти)95.085
6Случај на смрт на вработениот (буџетски корисници)63.624
7Случај на смрт на член на семејство (приватни субјекти)63.390
8Случај на смрт на член на семејство (буџетски корисници)31.812
9Одвоен живот од семејството (приватни субјекти)19.017
10Одвоен живот од семејството (буџетски корисници)9.509
11Јубилејна награда31.695
12Регрес за годишен одмор12.678
13Регрес за годишен одмор –
Даночно признат расход за цели на данокот на добивка
38.072
14Трошоци за организирана исхрана за време на работа (по вработен)5.744
15Трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање6.433
Р.БР.НАДОМЕСТОЦИ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ ИЗНОС
1Дневница за службени патувања во земјата (приватни субјекти)2.528
2Дневница за службени патувања во земјата (буџетски корисници)700
3Отпремнина при одење во пензија (приватни субјекти)63.200
4Отпремнина при одење во пензија (буџетски корисници)63.738
5Случај на смрт на вработениот (приватни субјекти)94.800
6Случај на смрт на вработениот (буџетски корисници)63.738
7Случај на смрт на член на семејство (приватни субјекти)63.200
8Случај на смрт на член на семејство (буџетски корисници)31.869
9Одвоен живот од семејството (приватни субјекти)18.960
10Одвоен живот од семејството (буџетски корисници)9.480
11Јубилејна награда31.600
12Регрес за годишен одмор12.640
13Регрес за годишен одмор –
Даночно признат расход за цели на данокот на добивка
38.107
14Трошоци за организирана исхрана за време на работа (по вработен)5.744
15Трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање6.433
Р.БР.НАДОМЕСТОЦИ ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ ИЗНОС
1Дневница за службени патувања во земјата (приватни субјекти)2.507
2Дневница за службени патувања во земјата (буџетски корисници)700
3Отпремнина при одење во пензија (приватни субјекти)62.674
4Отпремнина при одење во пензија (буџетски корисници)62.814
5Случај на смрт на вработениот (приватни субјекти)94.011
6Случај на смрт на вработениот (буџетски корисници)62.814
7Случај на смрт на член на семејство (приватни субјекти)62.674
8Случај на смрт на член на семејство (буџетски корисници)31.407
9Одвоен живот од семејството (приватни субјекти)18.802
10Одвоен живот од семејството (буџетски корисници)9.401
11Јубилејна награда31.337
12Регрес за годишен одмор12.535
13Регрес за годишен одмор –
Даночно признат расход за цели на данокот на добивка
37.578
14Трошоци за организирана исхрана за време на работа (по вработен)5.744
15Трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање6.433
Р.БР.НАДОМЕСТОЦИ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ ИЗНОС
1Дневница за службени патувања во земјата (приватни субјекти)2.465
2Дневница за службени патувања во земјата (буџетски корисници)700
3Отпремнина при одење во пензија (приватни субјекти)61.616
4Отпремнина при одење во пензија (буџетски корисници)63.050
5Случај на смрт на вработениот (приватни субјекти)92.424
6Случај на смрт на вработениот (буџетски корисници)63.050
7Случај на смрт на член на семејство (приватни субјекти)61.616
8Случај на смрт на член на семејство (буџетски корисници)31.525
9Одвоен живот од семејството (приватни субјекти)18.485
10Одвоен живот од семејството (буџетски корисници)9.242
11Јубилејна награда30.808
12Регрес за годишен одмор12.323
13Регрес за годишен одмор –
Даночно признат расход за цели на данокот на добивка
37.674
14Трошоци за организирана исхрана за време на работа (по вработен)5.744
15Трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање6.433
Р.БР.НАДОМЕСТОЦИ ЗА МЕСЕЦ МАЈ ИЗНОС
1Дневница за службени патувања во земјата (приватни субјекти)2.424
2Дневница за службени патувања во земјата (буџетски корисници)700
3Отпремнина при одење во пензија (приватни субјекти)60.598
4Отпремнина при одење во пензија (буџетски корисници)62.160
5Случај на смрт на вработениот (приватни субјекти)90.897
6Случај на смрт на вработениот (буџетски корисници)62.160
7Случај на смрт на член на семејство (приватни субјекти)60.598
8Случај на смрт на член на семејство (буџетски корисници)30.080
9Одвоен живот од семејството (приватни субјекти)18.179
10Одвоен живот од семејството (буџетски корисници)9.090
11Јубилејна награда30.299
12Регрес за годишен одмор12.120
13Регрес за годишен одмор –
Даночно признат расход за цели на данокот на добивка
37.144
14Трошоци за организирана исхрана за време на работа (по вработен)5.744
15Трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање6.433
Р.БР.НАДОМЕСТОЦИ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ ИЗНОС
1Дневница за службени патувања во земјата (приватни субјекти)2.392
2Дневница за службени патувања во земјата (буџетски корисници)700
3Отпремнина при одење во пензија (приватни субјекти)59.840
4Отпремнина при одење во пензија (буџетски корисници)59.678
5Случај на смрт на вработениот (приватни субјекти)89.760
6Случај на смрт на вработениот (буџетски корисници)59.678
7Случај на смрт на член на семејство (приватни субјекти)59.840
8Случај на смрт на член на семејство (буџетски корисници)29.839
9Одвоен живот од семејството (приватни субјекти)17.952
10Одвоен живот од семејството (буџетски корисници)8.976
11Јубилејна награда29.920
12Регрес за годишен одмор11.968
13Регрес за годишен одмор –
Даночно признат расход за цели на данокот на добивка
35.625
14Трошоци за организирана исхрана за време на работа (по вработен)5.744
15Трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање6.433
Р.БР.НАДОМЕСТОЦИ ЗА МЕСЕЦ МАРТ ИЗНОС
1Дневница за службени патувања во земјата (приватни субјекти)2.375
2Дневница за службени патувања во земјата (буџетски корисници)700
3Отпремнина при одење во пензија (приватни субјекти)59.380
4Отпремнина при одење во пензија (буџетски корисници)59.960
5Случај на смрт на вработениот (приватни субјекти)89.070
6Случај на смрт на вработениот (буџетски корисници)59.960
7Случај на смрт на член на семејство (приватни субјекти)59.380
8Случај на смрт на член на семејство (буџетски корисници)29.980
9Одвоен живот од семејството (приватни субјекти)17.814
10Одвоен живот од семејството (буџетски корисници)8.907
11Јубилејна награда29.690
12Регрес за годишен одмор11.876
13Регрес за годишен одмор –
Даночно признат расход за цели на данокот на добивка
35.810
14Трошоци за организирана исхрана за време на работа (по вработен)5.744
15Трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање6.433
Р.БР.НАДОМЕСТОЦИ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ ИЗНОС
1Дневница за службени патувања во земјата (приватни субјекти)2.352
2Дневница за службени патувања во земјата (буџетски корисници)700
3Отпремнина при одење во пензија (приватни субјекти)58.812
4Отпремнина при одење во пензија (буџетски корисници)59.886
5Случај на смрт на вработениот (приватни субјекти)88.218
6Случај на смрт на вработениот (буџетски корисници)59.886
7Случај на смрт на член на семејство (приватни субјекти)58.812
8Случај на смрт на член на семејство (буџетски корисници)29.943
9Одвоен живот од семејството (приватни субјекти)17.644
10Одвоен живот од семејството (буџетски корисници)8.822
11Јубилејна награда29.406
12Регрес за годишен одмор11.762
13Регрес за годишен одмор –
Даночно признат расход за цели на данокот на добивка
35.769
14Трошоци за организирана исхрана за време на работа (по вработен)5.744
15Трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање6.433
Р.БР.НАДОМЕСТОЦИ ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ ИЗНОС
1Дневница за службени патувања во земјата (приватни субјекти)2.324
2Дневница за службени патувања во земјата (буџетски корисници)700
3Отпремнина при одење во пензија (приватни субјекти)58.096
4Отпремнина при одење во пензија (буџетски корисници)58.260
5Случај на смрт на вработениот (приватни субјекти)87.144
6Случај на смрт на вработениот (буџетски корисници)58.260
7Случај на смрт на член на семејство (приватни субјекти)58.096
8Случај на смрт на член на семејство (буџетски корисници)29.130
9Одвоен живот од семејството (приватни субјекти)17.429
10Одвоен живот од семејството (буџетски корисници)8.714
11Јубилејна награда29.408
12Регрес за годишен одмор11.619
13Регрес за годишен одмор –
Даночно признат расход за цели на данокот на добивка
34.807
14Трошоци за организирана исхрана за време на работа (по вработен)5.436
15Трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање6.085