ул. Бриселска бр.9/1-8, Скопје

База на информации и податоци:

Category: Новости

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АКОНТАЦИЈАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН И ИЗНЕСУВА 3,6%

Процентот на пораст на цените на мало за аконтацијата на данокот на добивка за месец СЕПТЕМВРИ 2021 година (се плаќа до 15 октомври 2021 година) е ПОЗИТИВЕН И ИЗНЕСУВА 3,6% (КОЕФИЦИЕНТ 1,036), што значи дека

Прочитај повеќе »

НОВИНИ ВО ЗТД – ПОЕДНОСТАВЕНО ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ И УКИНУВАЊЕ НА БРИШЕЊЕТО НА НЕАКТИВНИТЕ СУБЈЕКТИ ОД ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ ОД СТРАНА НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РСМ

Во „Службен весник на РСМ“ бр.215/21 од 16 септември 2021 година, објавен е Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/2004, 84/2005,25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12,

Прочитај повеќе »

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ – ДОГОВОРНАТА КАМАТА ЛИМИТИРАНА ДО ВИСИНАТА НА ГЛАВНИНАТА

Во „Службен весник на РСМ“ бр.215/21 од 16 септември 2021 година, објавено е дополнување на Законот за облигационите односи („Службен весник на РСМ“ бр.18/01…123/13), кој стапува на сила со денот на донесувањето, а ќе се

Прочитај повеќе »

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АКОНТАЦИЈАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2021 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН И ИЗНЕСУВА 3,2%

Процентот на пораст на цените на мало за аконтацијата на данокот на добивка за месец АВГУСТ 2021 година (се плаќа до 15 септември 2021 година) е ПОЗИТИВЕН И ИЗНЕСУВА 3,2% (КОЕФИЦИЕНТ 1,032), што значи дека

Прочитај повеќе »

НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ДДВ ОД 18% НА 5% (ОДНОСНО 10%) НА ПРОМЕТОТ И УВОЗОТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ДОМАЌИНСТВАТА – ИЗГЛАСАНИ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ДДВ

Согласно направените измени во Законот за данокот на додадена вредност, се намалува даночната стапката од 18% на 5% за прометот и увозот на електричната енергија само  за домаќинствата за период од денот на влегување во

Прочитај повеќе »

ПРЕКИН НА ДОГОВОР ЗА РАБОТА ПОРАДИ ВОЗРАСТ НА РАБОТНИКОТ – ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА ВО ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ

Во „Сл. весник на РСМ” бр. 151/21 кој се применува од 14 јули 2021 година објавен е Закон за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Сл. весник на РМ”, бр. 62/05, … и

Прочитај повеќе »

ЈАВЕН ПОВИК БР.1 ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА КРЕДИТНО БАРАЊЕ ЗА ДИРЕКТНО КРЕДИТИРАЊЕ НА МИКРО, МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ПОГОДЕНИ ОД КОВИД-19

Развојната банка на РСМ денес (7.07.2021) објави: ЈАВЕН ПОВИК бр.1 за поднесување на кредитно барање за директно кредитирање на микро, мали и средни претпријатија погодени од Ковид-19 од ФОНД ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА И ПОДДРШКА НА

Прочитај повеќе »

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА АКОНТАЦИЈАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2021 ГОДИНА Е ПОЗИТИВЕН И ИЗНЕСУВА 2,2%

Процентот на пораст на цените на мало за аконтацијата на данокот на добивка за месец јуни 2021 година (се плаќа до 15 јули 2021 година) е ПОЗИТИВЕН И ИЗНЕСУВА 2,2% (КОЕФИЦИЕНТ 1,022), што значи дека

Прочитај повеќе »